Sermon Notes

Sermon Audio

The King of Kings and Character

The King of Kings and Character

Sermon Notes

Sermon Audio

David and Absalom

David and Absalom

Sermon Notes

Sermon Audio

Absalom Returns to Jerusalem

Absalom Returns to Jerusalem

Sermon Notes

Sermon Audio

Ammon and Tamar

Ammon and Tamar

Sermon Notes

Sermon Audio

Vision Sunday - The God of All People

Vision Sunday - The God of All People

Sermon Notes

Sermon Audio

David and Nathan

David and Nathan

Sermon Notes

Sermon Audio

David and Bathsheba

David and Bathsheba

Sermon Notes

Sermon Audio

The Davidic Covenant

The Davidic Covenant

Sermon Notes

Sermon Audio

King David and the Ark

King David and the Ark

Sermon Notes

Sermon Audio

David, Abigal and Nabal

David, Abigal and Nabal

Sermon Notes

Sermon Audio

Why do we Celebrate Easter?

Why do we Celebrate Easter?

Sermon Notes

Sermon Audio

Why do we Celebrate Good Friday?

Why do we Celebrate Good Friday?

Sermon Notes

Sermon Audio

David and Saul

David and Saul

Sermon Notes

Sermon Audio

David and Goliath

David and Goliath

Sermon Notes

Sermon Audio

The first king saul

The first king saul