Sermon Notes

Sermon Audio

David and Bathsheba

David and Bathsheba

Sermon Notes

Sermon Audio

The Davidic Covenant

The Davidic Covenant

Sermon Notes

Sermon Audio

King David and the Ark

King David and the Ark

Sermon Notes

Sermon Audio

David, Abigal and Nabal

David, Abigal and Nabal

Sermon Notes

Sermon Audio

Why do we Celebrate Easter?

Why do we Celebrate Easter?

Sermon Notes

Sermon Audio

Why do we Celebrate Good Friday?

Why do we Celebrate Good Friday?

Sermon Notes

Sermon Audio

David and Saul

David and Saul

Sermon Notes

Sermon Audio

David and Goliath

David and Goliath

Sermon Notes

Sermon Audio

The first king saul

The first king saul

Sermon Notes

Sermon Audio

You can learn a lot from a Philistine

You can learn a lot from a Philistine

Sermon Notes

Sermon Audio

Raiders of the Lost Ark

Raiders of the Lost Ark

Sermon Notes

Sermon Audio

God Still Speaks

God Still Speaks

Sermon Notes

Sermon Audio

Samuel Overview

Samuel Overview

Sermon Notes

Sermon Audio

The Angels Song

The Angels Song

Sermon Notes

Sermon Audio

Zechariah's Song

Zechariah's Song