Enduring Joy

Enduring Joy

Philippians Series

Sermon Notes

Sermon Audio

Enduring For The Sake Of The Gospel

Enduring For The Sake Of The Gospel

  • August 13, 2017
  • Philippians 1:12-18a
  • Gabe Meier

Sermon Notes

Sermon Audio

A Prayer For Maturity

A Prayer For Maturity

Sermon Notes

Sermon Audio

The Gospel of Enduring Joy

The Gospel of Enduring Joy

Sermon Notes

Sermon Audio

Philippians Overview

Philippians Overview